Opetushallituksen koulukoulu.fi

Koulukoulu.fi Google Firebase Määrittely Nuxt.js Ohjelmointi UX & UI Web app WordPress

25.8.2020 lanseerattu Koulukoulu rakentaa siltaa kodin ja koulun välille. Koulukoulu on maksuton verkkokurssi tämän päivän peruskoulusta, tämän päivän peruskoululaisten huoltajille. Enemmän jaettua ymmärrystä, entistä parempaa yhteistyötä. Lasten vuoksi.

Into-Digital vastasi vuoden 2020 tammikuussa startanneessa hankkeessa palvelumuotoilusta, käyttökokemuksen suunnittelusta, käyttöliittymäsuunnittelusta, sen visuaalisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta.

Hanke oli kokonaisuudessaan valtava, ja sitä oli tekemässä Into-Digitalin lisäksi laaja joukko upeita asiantuntijoita eri yrityksistä:

  • Edita Publishing – kurssin toteutus, päävastuu ja projektin koordinointi yhdessä OPPIVA-verkoston kanssa
  • Innoduel – kumppaneiden osallistaminen
  • Innoline – kurssin pedagogisen sisällön suunnittelu
  • Sherpa – brändi ja markkinointi
  • Noon Kollektiivi – viestintä

Koulukoulun toteuttamisen rahoittaa Opetushallitus osana #paraskoulu 2.0 -ohjelmaa. Lisäksi hankkeessa on mukana seuraavat kumppanit: Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Nuorten Suomi ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

Peruskoulu ei ehdi kiinnostaa ja muut tekosyyt

HAASTE

Peruskouluikäisten lasten vanhemmilla ja toisaalta monella muullakin aikuisella on vääränlainen käsitys tämän päivän peruskoulun arjesta. Kaiken kiireen keskellä aihe harvoin myöskään nousee päällimmäisten ’’tutustuttavien’’ asioiden listaan – tärkeydestään huolimatta.

Pelillinen käyttökokemus ajasta ja paikasta riippumatta

RATKAISU

Päätettiin toteuttaa verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen tietoa tämän päivän peruskoulusta niin, ettei käyttäjä koe oppikokonaisuutta puuduttavana ja siksi jätä verkkokurssia kesken. Tärkeän asian välittämistä lähdettiin ratkomaan saumattomalla käyttökokemuksella, joka mahdollistaa kurssin suorittamisen missä tahansa, millä päätelaitteella tahansa, milloin tahansa ja kuinka monessa osassa tahansa.

Tekstisisällön lisäksi kurssi sisältää runsaasti videota ja kuvamateriaalia. Koulukoulu-verkkokurssi etenee pelillisesti kysymysten myötä, ja käyttäjä pääsee vertailemaan omia vastauksiaan muiden kurssilaisten vastauksiin.

Palvelumuotoilua perinteisin keinoin


Koulukoulu-hankkeen palvelumuotoilu perustui pitkälti perinteisiin keinoihin: asiantuntijoiden välisiin työpajoihin sekä asiantuntijoiden että käyttäjien osallistamiseen

Hankkeen aikana palaveerattiin lukuisia kertoja erinäköisissä ryhmissä: ajoittain kokoontui rehtorit, ajoittain opettajat. Ajoittain verkkopalvelun toteutustiimi pedagogiporukan kanssa ja niin edelleen. Mikä on viesti, mikä tulee saada läpi käyttäjille? Kuinka se saadaan läpi? Miten verkkopalvelusta luodaan sellainen, että se ansaitsee myös orgaanista näkyvyyttä?

Niin projektiryhmän sisäiseen kuin ulkoiseen osallistamiseen hyödynnettiin Innoduelin osallistamistyökaluja, jotka mahdollistivat helpon ja vaivattoman palautteen ja ideoiden keruun projektin eri vaiheissa. Palautetta hyödynnettiin niin sisällön, kuin itse verkkopalvelusuunnittelun näkökulmasta reilusti. Lopputulos on sen mukainen.

Hanke on äärimmäisen merkityksellinen ja vaikuttavuudeltaan suuri, koska kodin ja koulun yhteen hiileen puhaltaminen ja keskinäinen ymmärrys ovat entistä tärkeämpiä. Ajattelen tällaisen verkkokurssin uudenlaisena, interaktiivisena viestinnän muotona, joka aktivoi tekijän ajattelemaan ja soveltamaan sisältöä omaan kontekstiinsa.

Päivi Nilivaara, Innoline

Tavoitteena valtavat suorittajamäärät

Koulukoulu-verkkokurssin tavoitteena on jalkauttaa tietoa tämän päivän peruskoulusta sadoille tuhansille suomalaisille. Potentiaalisesti valtavat kävijämäärät puolestaan aiheuttavat erityisvaateita verkkopalvelun tekniselle toteutukselle ja teknologiavalinnoille.

Into-Digital tuntui alusta lähtien helpolta yhteistyökumppanilta. Suunnitelmat olivat selviä ja Into-Digital toimi johdonmukaisesti.

Jussi Simolin, Innoduel

Kolme eri kokonaisuutta


Koulukoulu-verkkopalvelu on rakennettu mikropalveluarkkitehtuuria hyödyntämällä. Koulukoulun sisällönhallinta, käyttäjähallinta ja käyttöliittymä ovat kaikki toisistaan erillisiä kokonaisuuksiaan.

Koulukoulun sisällönhallinta on rakennettu WordPress-julkaisujärjestelmän päälle. Koska sisällönhallinta on täysin erillään varsinaisesta julkisesta verkkopalvelusta, sen taustalle riittää ihan tavallinen web-hotelli. Kun REST-rajapinnan kautta varsinaiseen verkkopalveluun kulkevat sisällöt välitetään CDN-palvelun kautta, sisällönhallinnan taustalla olevaa palvelinta ei kuormiteta juuri lainkaan.

Käyttöliittymä modernein web-teknologioin

Koulukoulun käyttöliittymä, eli varsinainen käyttäjille näkyvä toteutus on rakennettu NuxtJS-sovelluksena. NuxtJS on modernien web-sovellusten kehittämiseen loistavasti soveltuva JavaScript-pohjainen sovelluskehys. NuxtJS pohjautuu Vue.js-kirjastoon, joka on Reactin ohella yksi tämän hetken suosituimpia käyttöliittymän rakentamiseen käytettyjä JavaScript-kirjastoja.

Kävijämäärästä riippumaton palvelinratkaisu

Kun verkkopalvelun tulee varautua vaihteleviin kävijämääriin ja suuriin kävijäpiikkeihin, kannattaa palvelinalustaksi useimmiten valita skaalautuva pilvipalvelu. Koulukoulun alustaksi valittiin Googlen Cloud Run -pilvipalvelu. Google Cloud Run on moderni saumattomasti skaalautuva Serverless-tyyppinen pilviympäristö, joka soveltuu hyvin esimerkiksi juuri Koulukoulun kaltaisten NuxtJS-sovellusten alustaksi. Pienenä bonuksena Cloud Runin osalta voidaan nostaa esille myös se, että sen europe-north1-lokaatio sijaitsee fyysisesti Suomessa. Kun NuxtJS-sovelluksen paketointiin hyödynnetään lisäksi Googlen Cloud Build -palvelua, sovelluksen muutokset siirtyvät automatisoitujen toimintojen avulla sekunneissa kehittäjän työpöydältä verkkopalvelun käyttäjien saataville – ilman käyttökatkoja.

Koska kyseessä on verkkokurssi, palvelussa käsitellään paljon käyttäjäkohtaista dataa. Verkkokurssin käyttäjädatalle on lisäksi ominaista se, että datan tulee olla reaaliaikaista, ja että sitä sekä haetaan että tallennetaan toistuvasti. Tästä saattaa varsinkin suurilla käyttäjämäärillä muodostua palvelun kuormituksen ja suorituskyvyn kannalta pahin pullonkaula. Koulukoulun osalta oli siis varsin loogista ja tärkeää, että myös käyttäjähallinta erotettiin omaksi kokonaisuudekseen. Koulukoulun käyttäjähallinnassa luotettiin Googlen Firebase -pilvipalveluun. Firebase tarjoaa valmiit taustatoiminnot oleellisimpiin käyttäjätoimintoihin, kuten esim. autentikointiin sekä salasanan palauttamiseen ja vaihtamiseen. Kun myös kaikki käyttäjäkohtainen data on tallennettuna Firebase-palvelun sisällä olevaan Cloud Firestore NoSQL-tietokantaan, käytössä on käyttäjämääristä ja muista järjestelmistä riippumaton skaalautuva käyttäjähallinnan kokonaisratkaisu.

Iso hanke, muttei niin iso kuin luulisi

Koulukoulu-verkkokurssi on modernein web-teknologioin toteutettu kurssimainen verkkopalvelu, joka toimii osoitteessa koulukoulu.fi. Vaikka kurssin aikaansaaminen vaati koko projektiryhmältä suuren työmäärän, ei itse toteutus suunnittelutyön ja ohjelmoinnin osalta lopulta kasvanut kovinkaan suureksi.

Erinomainen lopputulos ja ketterän ohjelmistokehityksen suorittaminen perustuu jälleen kerran huolelliseen palvelumuotoiluun, määrittelyyn ja sisällön suunnitteluun sekä toteutukseen. Into-Digital päätti olla lähtemättä filosofiansa mukaisesti soitellen sotaan, ja päätös mahdollisti itse toteutuksen suoraviivaisen suorittamisen.

Tämä on tärkeä viesti kaikille verkkopalveluhankkeista haaveileville: huolellisesti suunnitellun, täysin räätälöidyn ja upean verkkopalvelun ei tarvitse maksaa satoja tuhansia euroja.

Kun määrittely, projektinjohto ja projektiryhmän yhteishenki on kunnossa, myös näin valtavan hankkeen toteuttaminen tuntui lopulta varsin vaivattomalta

Aapo Mäki, CEO, Into-Digital

Koronakurimus pakotti pehmeään laukaisuun

Koko maailma, Suomi ja suomalainen peruskoulu joutui uuden tilanteen eteen keväällä 2020. Kuten myös Koulukoulu-hanke, joka starttasi tammikuussa 2020. 

Verkkopalvelulla on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, sillä jopa 400 000 suomalaisen vanhemman odotetaan suorittavan Koulukoulu-verkkokurssi. Tavoite perustuu viestintä- ja mediastrategiaan, joka laitettiin holdiin niin median, kuin peruskoulun viestinnän hautautuessa pandemiauutisiin. Vaikka Koulukoulun viesti on erittäin tärkeä, lienee selvää, että koronaviestintä on ollut sitäkin tärkeämpää. 

Kun korona toivottavasti lähitulevaisuudessa siirtyy menneeseen, tullaan Koulukoulun viestintää jatkamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Pääviestintäkanava tulee olemaan kunnat, ja tätä myöten koulut. Wilma, vanhempainillat, kuntien somet ja niin edelleen. 

Koulukoulun viestintästrategia perustuu myös orgaaniseen näkyvyyteen: verkkopalvelun työkalut mahdollistavat (ja kehottavat) kurssin käyneitä käyttäjiä jakamaan todistusta, jonka verkkopalvelu generoi heille kurssin läpäisemisen jälkeen. Kannattaa siis käydä kurssi loppuun!

3700 kpl

rekisteröityneet

18 000 kpl

sivustokävijät

400 000 kpl

tavoite suorittaneille

Tutkimusaineisto syntyy itsestään

Verkkopalvelun keskeinen ajatus on myös kerätä ymmärrystä peruskouluikäisten vanhempien kokemuksista ja käsityksistä nykyajan peruskouluun liittyen. Tätä tietoa tarjoillaan verkkopalvelusta tutkijoille ja kiinnostuneille anonymisoidun tutkimusdatan merkeissä. Tutkimusdataa tullaan hyödyntämään myös viestintäkärkinä, kunhan verkkopalvelun viivästynyt lanseeraus saadaan aloitettua.

Mitä nyt tapahtuu?

Odotellaan. Koulukoulu jalkautuu koronan jälkeen maanlaajuisesti, kun lukuisat kunnat ovat mukana yhteistyössä välittämässä kurssimahdollisuutta peruskoululaisten vanhemmille. Verkkopalvelun kehitystä jatketaan palautteen myötä – ainakin lisäkieliversiot ovat kovaa vauhtia matkalla jatkokehityslistalle.

Myös heatmapit, perusanalytiikka ja käyttäjien etenemisseuranta tulee olemaan olennainen osa verkkopalvelun kehitystä. Toistaiseksi massiivista jatkokehitystarvetta ei olla tunnistettu – toisaalta otantakin on toistaiseksi vielä aika pientä, sillä kurssilta löytyy vain joitain tuhansia osallistujia.

Lisää töitämme

Kaikki työmme löydät täältä.

Jätä tarjouspyyntö.

Vastaamme tarjouspyyntöihin pikaisesti, laadukkaasti ja perusteellisesti.